ทั้งชีวิต

posted on 18 Dec 2008 00:48 by somjui in somjui-tv

หลังจาก lovemaker by ampm ชุดแรกสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงหลาย ๆ คนไปแล้วเมื่อต้นปี

ตอนนี้ ! เดี๋ยวนี้ ! ขณะนี้ !

lovemaker by ampm มีชุด 2 แล้วครับท่านผู้ฟัง

สำหรับซิงเกิ้ลแรกที่ปล่อยออกมาให้สดับกันนั้นคือเพลง 'ทั้งชีวิต'

พร้อมกันนั้นก็ได้ปล่อย mv ออกสู่สายตาประชาชนไปแล้วด้วย

พูดถึงเพลงนี้และ mv เพลงนี้กันซักเล็กน้อย

เพราะได้รวมความพิเศษ ๆ เอาไว้หลายอย่างด้วยกัน

1. เพลงนี้ได้คุณบี พีระพัฒน์ มาร้องร่วมกับคุณลีเดีย

แถมยังมีพี่โก้ มาร่วมแจมแซ็กโซโฟน อีกต่างหาก

2. พระเอก mv ได้แก่คุณอิ๊ก บรรณ บริบูรณ์

เชฟหนุ่มที่กำลังฮอทจากรายการ 'ครัวอินดี้'

ส่วนนางเอก mv ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน

'น้องส้ม' ณัฐวรา หงษ์สุวรรณ พิธีกรรายการ 'ตูนดิสนีย์' ทางช่อง 7 สี นั่นเอง

3. ข้อนี้สำคัญสุดคือเพลงนี้ 'ไพเราะ' มาก !!!

เพราะด้วยเหตุนี้นี่เอง
จึงขอนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันจ้ะ

.

* เบื้องหลัง mv เพลงทั้งชีวิต
http://www.pleng.com/dumv/4zSPnfYuiUtM

* hi 5 ปิง ampm
http://ping-ampm.hi5.com/

* บี พีระพัฒน์ แฟนคลับ
http://www.warnermusic.co.th/community/index.php?act=SF&s=4b00c27db7eb015d81c51eeb895cfad7&f=8

* ลีเดีย แฟนคลับ
http://www.lydia-fanclub.th.gs/

* โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน
http://www.kohmrsaxman.com/

* ครัวอินดี้
http://www.ikkitchen.tv/

* ส้ม ณัฐวรา แฟนคลับ
http://www.allaboutsom.com/

Comment

Comment:

Tweet

n31fi2 <a href="http://ssufiwjpjboc.com/">ssufiwjpjboc</a>, [url=http://yoyllsvcetwg.com/]yoyllsvcetwg[/url], [link=http://ddguticcyiiy.com/]ddguticcyiiy[/link], http://ceduvasmgrvx.com/

#56 By jzbpujdlqy (173.212.206.186) on 2010-07-05 01:57

comment3, êîíû íà òåìó çíàêîìñòâà, 774, èíòèì çíàêîìñòâî â ñòàâðîïîëå, 92168, èíäèâèäóàëêè ãîðîäà âîðîíåæà, 193, èíòèì ñàíêò ïåòåðáóðã ïàðê ïîáåäû, >:OO, ïîçíàêîìëþñü ñ ìóñóëüìàíêîé, :((, ñàéò çíàêîìñòâ ñ çàêëþ÷åííûìè êàëèíèíãðàäà, 705, Óðåíãîé èíòèì, 661581, çíàêîìñòâî ñ ïàðàìè æ, 9377, çíàêîìñòâà â ñ ïá ãîñïîæà ðàáûíè ãåè, eaasl, ñåêñ çíàêîìñòâà ðàäè ñåêñà â óôå, 758, çíàêîìñòâà â ÷åëÿáèíñêèå, 534, îáùåíèå è çíàêîìñòâî âîëãîãðàä, >:(, ñàéò çíàêîìñòâ â ðæåâå òâåðñêîé, sfvv, çíàêîìñòâî ñâåòëîãîðñê, =-O, ñåêñ ñî âçðîñëîé æåíùèíîé, >:-((, çíàêîìñòâà ìóæ÷èíû ðÿçàíü, 03671,

#55 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 17:11

comment6, çíàêîìñòâà ðîññèÿ ñàìàðà, %)), çíàêîìñòâà ñàëäà, >:-O, õðåíîâ øàëàìîîçíàêîìèëñÿ, 3963, ñàéòû çíàêîìñòàâëîãðàä äíåïðîïåòðîâñêîé îáë, 7134, èíòèìíûå çíàêîìñòâà â ñàíêòïåòåðáóðãå, sejk, çíàêîìñòâî ñî âñåì ìèðîì, 55748, ïîçíàêîìèòñÿ ñ ãîñïîäèíîì èòåðå, %[[[, çíàêîìñòâî ìãóêè, hsr, êëóá çíàêîìñòâ êàðïîâà ëàðèñà êàðïèíñê, 7824, àëìàòû ãîñïîæà ïîçíàêîìèòüñÿ èíòèì, 73120, ñåêñ çíàêîìñòâà â ãîðîäå êå, 8-[[[, çíàêîìñòâî ñ ñåðãèåì ïîñàäîì, hivllo, îëüãà òîêàðåâà êëóá çíàêîìñòâ, cpic,

#54 By jonn2 (91.214.45.253) on 2010-06-24 16:53

comment4, çíàêîìñòâà åëåíà 27 âîäîëåé ìîñêâà, 828, çíàêîìñòâà íåôòèêàìñê, >:[, ñåêñçíàêîìñòâà â èæåâñêå, 273309, èíäèâèäóàëêè áåç èíòèìà, vnnh, íåãð ñåêñ, 7838, çíàêîìñòâà 60 ëåò, 149, ñàðîâñêèå ñàéòû çíàêîìñòâ, :]]], ëó÷øèå çíàêîìñòâà â óêðàèíå è, =-[, Ëóòóãèíî çíàêîìñòâà, hrmioz, ìàëîàðõàíñê îðëîâñêàÿ îáëàñòü ñåêñ çíàêîìñòâà, ffdad,

#53 By jonn3 (91.214.45.253) on 2010-06-24 16:03

comment4, èíòèì çíàêîìñòâà ñåâàñòîïîëå, 274999, ñåêñ âïèòåðå, %DD, ïîïóëÿðíûå ñàéòû çíàêîìñòâ ñ èíîñòðàíöàìè, 65680, àãåíñòâà çíàêîìñòâ â îìñêå, jdva, ïîçíàêîìëþñü ñ òîëñòîé æåíùèíîé, 20131, ãäå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ äëÿ çíàêîìñòâà íà ìýéëå, hkdszs, ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé ìîäåëüíîé âíåøíîñòè, 11130, çíàêîìñòâà ïî ìûñêàì, 944598, çíàêîìñâî êðàñíîäàðñêèé êðàé ïîñåëîê ìîñòîâñêîé, ntg, Çíàêîìñòâà êðàñèâûõ, 064, èíòèì çíàêîìñòâà ýëåêòðîãîðñê, pmligz, çíàêîìñòâî ðåñïóáëèêå áîëãàðèÿ, 274, Ñàéä çíàêîìñòâ, %)), çíàêîìèòñÿ äåâóøêîé ñïîñîðîì â ñàéòå, xgmhuh, ñàéòû çíàêîìñòâ äëÿ ïðîâàñëàâíûõ, prl, ñàéò çíàêîìñòâ ãðóïïîâîé, geny, çíàêîìñòâà â ãîðîäå ÿêóòñêå ÷àò, >:-O,

#52 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 15:51

comment1, ñåêñ â òóðêìåíèñòàíå, dmedph, çíààêîìñòâî ñ äåâóøêîé, jwu, çíàêîìñòâî ïðîêîïüåâñê, hxnjc, ïðîñòèòóòêè öåíû, =), çíàêîìñòâà àíòêà óíèâåðñèòåòà, 5983, óéãóð çíàêîìñòâà, qpc, map2, kew, ñåêñ çíàêîìñòâà êðàñíîçíàìåíñê êàëèíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, 9934, çíàêîìñòâî â ñåêñêëóáå, obrkh, èíòèì çíàêîìñòâà â êàçàêñòàíå, 9464, çíàêîìñòâà áèóàëîâ åêàòåðèíáóðã, zjnit, çíàêîìñòâà ãîðîäå äíåïðîïåòðîâñêå, %-OOO, ñàéòû ñåêñ çíàêîìñòâ ðåàëüíûå, 571170, çíàêîìñòâà ìåòðî òóëüñêàÿ, =PP, õàáàðîâñêèé ïîðòàë çíàêîìñòâ, =]]], èíòèì çíàêîìñòâà ãðÿçè, %O, äåøîâûå ïðîñòèòóòêè èíäèâèäóàëêè, 671934, çíàêîìñòâà â òûìåíè, bpxpje, çíàêîìñòâî êèðîâîãðàä, 646,

#51 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 15:23

comment6, çíàêîìñòâà íà ëàâïëåíåò, :-DD, ñà êëóáíèêà, 66378, çíàêîìñòâî ñ ïàðíÿìè â àëåêñàíäðîâå, 40996, ãîðîä þðãà êåìåðîâñêîé îáëàñòè çíàêîìñòâà, nfw, çíàêîìñòâà ñ èíîñòðàíöàìè èç ãîëëàíäèè, 3432, ìåãà îðåíáóðã ñìñ çíàêîìñòâà, 188, äåâóøêè çíàêîìñòâà ÿêóòñê, fnp, Çíàêîìñòâà ëþáëþ, 391, çíàêîìñòâà â íüþ îðêå, 521789, íî÷íûå êëóáû ìîñêâà çíàêîìñòâà, :-P, çíàêîìñòâà ïåðâîìàéñêèé òàìáîâñêàÿ îáëàñòü, 067, map, sxk, æåíñêèé ñàéò ñåêñ, 210275, ñåêñ çíàêîìñòâà â ëèñàêîâñêå, 8-DDD, èâàí êàëóãèí çíàêîìñòâà, fqwlk, ñàäîìàçî çíàêîìñòâà êðàñíîÿðñêà, 43132, ñ

#50 By jonn2 (173.212.206.186) on 2010-06-24 13:10

comment2, èíòèì çíàêîìñòâà èîðîíåæ, kchdzk, ñëóæáû çíàêîìñòâ â ÷åõèè, 8[[, õî÷ó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ àðìÿíñêîé äåâóøêîé, kghel, ëþáèòåëüíèöà ãðóïïîâîãî ñåêñà, 8-O, áûñòðûå çíàêîìñòâà êàçàõñòàí êóñòàíàé, cse, ëîíäîíñêèé ÷àò çíàêîìñòâ, :-]], àíàëüíûé ñåêñ â ðàçðåçå, 567, çíàêîìñòâà âîëãîäîíñê ðîñòîâñêîé îáë, 8P, çíàêîìñòâà äëÿ ñåìüè òþìåíü, 85154, Áàçà çíàêîìñòâ, 94721, çíàêîìñòâî êîðåÿ, :PP, ïîçíàêîìèëàñü ñ õîðîøèì ÷åëîâåêîì, fqc, âñòðå÷è çíàêîìñòâà âñòðå÷è óôà, 0758, çíàêîìñòâà òðàíñîâ îáíèíñê, 0973, ñåêñ â îôèññå, xhz, óäý çíàêîìñòâà, eegta, ñàéòû çíàêîìñòâà òðàíñåêñóàëîâ, 8[[[, ïåðâûå ñàéòû çíàêîìñòâ, ekkmf, èùó ñïîíñîðà çíàêîìñòâî, >:-((,

#49 By jonn3 (173.212.206.186) on 2010-06-24 12:15

comment3, çíàêîìñòâà ñ ëèñáèÿíêîé ôîòî, xsx, çíàêîìñòâî ñ èòàëüÿíñêèìè ìóæ÷èíàìè, rwuk, èíòèì çíàêîìñòâà êîìñîìîëüñêê íà àìóðå, tibv, çíàêîìñòâà ñ àìåðèêàíñêèì ïàðíåì, 575871, ñëóæáà çíàêîìñòâà â ñåðüåç, %-OOO, äåâóøêè ñ àçîâà çíàêîìñòâà, 8-(((, çíàêîìñòâà êðóãëîñóòî÷íî, tgx, ñàéòû çíàêîìñòâ ðîñòîâíàäîíó, 347, ñàéò çíàêîìñòâ àðõàíñêîé îáëàñòè, 13161, çíàêîìñòâà äðóæáà ëþáîâü èëè ñåêñ, imgsl,

#48 By jonn1 (91.214.45.253) on 2010-06-24 11:02

comment2, ÷óâàøèÿ íîâî÷åáîêñàðñê çíàêîìñòâà, neejtw, çíàêîìñòâà äëÿ ñåê â áåëîðóññèè, 792, àñüêà çíàêîìòâà, ydf, ñàéò çíàêîìñò íàäåæä, 467, çíàêîìñòâà òûíäà, >:-(((, òðàíñ ïîçíàêîìèòñÿ, >:-PP, õî÷ó çíàêîìèòüñÿ ñ òóðêàìè, 8PP, èíòèì â ãîðîäå èâàíîâî, 9918, ñàéò çíàêîìñòâ äëÿ íåîáû÷íîãî ñåêñà, :OOO, èùó çíàêî